010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl

Gedragscode Spectrum-SPCO

In deze gedragscode wordt stil gestaan bij de manier waarop alle betrokkenen binnen Spectrum-SPCO geacht worden zich te gedragen ten opzichte van elkaar in de uitoefening van hun functie.

Klachtenregeling

Spectrum-SPCO stelt met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de volgende Klachtenregeling vast:

Mobiele telefoon en smartwatch beleid

 

Hierin wordt beschreven hoe we op school omgaan met mobiele telefoons en smartwatches.

Oudercommunicatie, afspraken

Hierin wordt beschreven hoe we als ouders en school met elkaar communiceren.

Pestprotocol

Dit pestprotocol beschrijft de wijze waarop onze school handelt inzake pesten op school.

Procedure Schorsing

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), artikel 40 en 63, staat vermeld op welke wijze de verwijdering van leerlingen dient te worden geregeld. Deze regeling beschrijft de wijze waarop Spectrum – indien noodzakelijk – overgaat tot het schorsen en verwijderen van leerlingen.

Protocol medicijngebruik

Deze regeling beschrijft de wijze waarop onze scholen handelen inzake medicijnverstrekking en medisch handelen.

Geïnteresseerd in onze school?

Vraag een rondleiding aan en breng een bezoek aan onze school!