010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie behoort tot de MR en wie kan zich aansluiten?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De oudergeleding is de officiële vertegenwoordiging van de ouders naar het bevoegd gezag, in de praktijk de directie van de school.

De MR overlegt met de schoolleiding over de organisatie en inrichting van de school in algemene zin. Individuele klachten of problemen worden door de MR niet besproken.

Eenmaal in de drie jaar worden nieuwe leden voor de MR gekozen. Alle ouders met kinderen op de school kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen.

Wat doet de MR?

De algemene taken en de rechten van MR staan beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De medezeggenschapsraad denkt en beslist, in sommige situaties, mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR vergadert zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden onderwerpen zoals besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, veiligheid en het vaststellen van vakanties en vrije dagen besproken.

De betrokkenheid op dit niveau door ouders bij school is zeer waardevol.

De MR is te bereiken via: mr.cbspwa@spectrum-spco.nl

PrinsWillemAlexander-Leermethode

De notulen van de laatste MR vergaderingen kunt u hier lezen:

Notulen 18 april 2023

Notulen 29 juni 2023

Hulpouders

Hulpouders zijn onmisbaar voor iedere school en dus ook voor de PWA.

Samen met de leerkrachten helpen hulpouders bij allerlei activiteiten op de PWA en proberen deze keer op keer tot een succes te maken.

Hulpouders kunnen worden gevraagd bij de festiviteiten rondom Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, PWA-dag-Koningsspelen, Avond4Daagse, schoolexcursie en het afscheid van groep 8.

 

Elke groep heeft ook klassenouders die de leerkracht ondersteunen bij speciale activiteiten van de groep.

Prins-Willem-Alexander-Vakantie

Benieuwd naar onze protocollen?

Bekijk onze protocollen en documenten m.b.t. onder andere gedrag, schoolondersteuning en verlof.

Nog nieuw bij ons op school?

Bekijk onze procedures voor een rondleiding en het aanmelden van je kind!