010 511 20 43 info.pwa@spectrum-spco.nl
PrinsWillemAlexander-missie-visie

Je hoort erbij op de PWA

De school staat voor een optimale ontwikkeling van ieder kind in een stabiele en uitdagende omgeving.

Waar de leerlingen ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze daarom gewaardeerd worden en weten dat ze erbij horen.

We worden hierbij geïnspireerd door onze christelijke identiteit en staan open voor de culturele- en religieuze diversiteit van onze samenleving.

Op de PWA gaan we voor bredere vorming 

We vinden dat onderwijs meer is dan scholing in rekenen, taal en spelling en het verwerven van kennis en vaardigheden. Deze scholing neemt zeker een belangrijke plaats in, in ons onderwijsaanbod.   

Naast de basisvakken, zorgen we voor een brede (culturele en kunstzinnige) vorming waardoor leerlingen een nieuwsgierige houding ontwikkelen en in staat zijn om abstract en creatief te denken.

Een Cultuur-school

Kunst en cultuur ervaar je, beleef je, laat je verwonderen en ga je ontdekken.

krijttekening van een rijtje huizen

Op de PWA word je wereldburger

We leiden onze leerlingen op tot verantwoordelijke, kritische deelnemers van de schoolgemeenschap en als verantwoordelijk, kritische, participerende (wereld)burgers van de samenleving.

Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de leerlingen leren een mening te vormen, zodat ze de mogelijkheid hebben om zelfstandig keuzes te maken.

In de gesprekken, debatten in de eigen groep, bij filosofie en bij de leerlingenraad kunnen ze deze vaardigheid in een vertrouwde veilige omgeving oefenen.

PrinsWillemAlexander_samen

De PWA: samen school zijn

Door samen te vieren, samen activiteiten ondernemen vormen we een schoolgemeenschap waarin we elkaar ontmoeten, van elkaar leren en met elkaar omgaan en betrokken zijn.

Samen met de ouders zorgen we ervoor dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot sociale mensen. Samen met de ouders hun kind volgen vinden we belangrijk.

Betrokkenheid en samenwerking met ouders en medezeggenschapsraad (MR) vinden we zeer waardevol.

Geïnteresseerd in onze school?

Bekijk hoe onze rondleiding en aanmeldprocedure eruit zien!