Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag

Voorlezen,
kinderboekenweek
Bedankje van ouders, voor de leerkrachten 
#corona #lief
Bedankje van een leerling, voor de leerkrachten
#corona #lief
Regelement TSO
Artikel 1: Begrippen
Ouders: De ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van de leerlingen.
Leerlingen: De leerlingen die bij CBS Prins Willem-Alexander te Berkel en Rodenrijs zijn ingeschreven.
Overblijfcoördinator: Een ouder die de organisatie van de TSO op zich heeft genomen.
Financieel coördinator: Een ouder die de financiële administratie van de TSO op zich heeft genomen
Overblijfkrachten (TSOers): Mensen die belast zijn met het toezicht tijdens de overblijf op vrijwillige basis.
Bevoegd gezag: De directie en medezeggenschapsraad (waarbij MR slechts adviserend en toezichthoudend is).
Huishoudelijk reglement TSO: Reglement waarin de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven beschreven is.
Overblijf/TSO (Tussen-schoolse-opvang): De organisatie die op school de faciliteit biedt leerlingen tijdens de lunch te begeleiden.
 
 
Artikel 2: Bevoegdheden van het bevoegd gezag
 1. Stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in de school en op het terrein van de school door te brengen.
 2. Indien de leerling van de mogelijkheid gebruik maakt bedoeld in lid 1, draagt het bevoegd gezag zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, voor zowel de kinderen als diegene die belast zijn met het toezicht.
 3. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overblijfregeling.
 
Artikel 3: Taken van het bevoegd gezag
 1. Het bevoegd gezag fungeert, samen met de leerkrachten, als back-up voor de overblijfkrachten tijdens de overblijf in geval van calamiteiten.
 2. Voert overleg met de coördinator bij het nemen van zwaardere beslissingen, zoals het ontheffen van overblijfkrachten uit hun functie, schorsen van leerlingen e.d.
 3. Draagt zorg voor de veiligheid van goederen van de leerlingen en overblijfkrachten tijdens de overblijf.
 4. Stelt een coördinator aan die belast is met de aspecten van het overblijven, stelt de kosten van het overblijven vast.
 5. Stelt het huishoudelijk reglement op samen met overblijfcoördinators.
 
Artikel 4: Bevoegdheden van de overblijfcoördinator
 1. Het doen van voorstellen betreffende het overblijven aan het bevoegd gezag.
 2. Het doen van aankopen van gebruiksmaterialen in samenspraak met de financieel coördinator en bevoegd gezag.
 
Artikel 5: Taken overblijfcoördinator
 1. Contact onderhouden met de overblijfkrachten en het signaleren van problemen met/van overblijfkrachten.
 2. Het beleggen van vergaderingen met de overblijfkrachten en de directie eens in de 6 maanden.
 3. Het aanstellen van overblijfkrachten, dan wel ontheffing uit hun functie in overleg met de directie.
 4. Het maken van een overblijfrooster (groepen blijven zoveel mogelijk over in eigen klas).
 5. Het indelen van incidentele leerlingen.
 6. Contact onderhouden met directie.
 7. Aan het eind van het seizoen met de directie het reglement doorspreken en tussentijds veranderingen bespreken.
 8. Het maken van groepen van vaste overblijfleerlingen (groepen niet groter dan max.15 kinderen)
 
Artikel 6: Bevoegdheden van de financieel coördinator
 1. Het doen van aankopen van gebruiksmaterialen.
 2. Draagt er zorg voor dat de vergoedingen elke maand worden overgemaakt.
 3. Houdt toezicht op het niet overschrijden van de maximale vrijwilligersvergoeding van de overblijfkracht (€ 4,50 per uur / max. € 150,00 per maand / max. € 1.500,00 per jaar/in max. 10x uitbetaald).
 4. Maandelijks incasseren van de overblijfkosten van de leerlingen.
 
Artikel 7: Taken financieel coördinator
 1. Het opstellen van een begroting en deze jaarlijks voorleggen aan de directie
 2. Maandelijkse verantwoording van de financiën aan de directie
 3. Het bijhouden van de betalingen van de leerlingen
 4. Het uitbetalen van de vergoedingen van de overblijfkrachten.
 5. Het verwerken van de inschrijvingen en vastleggen van de wijzigingen in overblijfregistratieprogramma
 6. Maken van lijsten t.b.v. aanwezigheidsregistratie overblijfkinderen.
 7. Aan het eind van het seizoen met de directie het reglement doorspreken en tussentijds veranderingen bespreken
 
 
Artikel 8: Bevoegdheden van de overblijfkracht
 1. Voorstellen doen tot de aankoop van gebruiksmaterialen.
 2. De leerkrachten en de overblijfcoördinator informeren over het gedrag van de leerlingen wanneer dat een belemmering vormt bij de uitvoering van de overblijfregeling. De leerkracht informeert de ouders. Bij geen verbetering zal de leerling, in samenspraak met de directie, tijdelijk of voor de rest van het seizoen geschorst worden van de overblijf.
 3. De overblijfcoördinator inschakelen bij onenigheden of conflicten onderling.
 4. De overblijfkracht is bevoegd tijdens het overblijven in geval van calamiteiten gebruik te maken van de kunde/opleidingen van het bevoegd gezag en de leerkrachten.
 5. Dient op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement.
 
Artikel 9: Taken van de overblijfkracht
 1. Bij het inschrijven als overblijfkracht krijgt men het overblijfreglement en de huisregels en loopt een keer mee met een ervaren overblijfkracht.
 2. In de onderbouw aanwezig zijn van 11:15-13:45uur en in de bovenbouw van 11:45-13:45uur. (Eerder aanwezig om zich voor te bereiden, spullen klaarleggen, lijsten doornemen, na de overblijf overleggen met leerkrachten, overblijfschrift bijwerken enz.)
 3. Bijwonen van vergaderingen, informatieve mails lezen, telefonisch en per mail overleggen met coördinator en onderling  en aangeboden cursussen volgen.
 4. Het registreren van de aanwezige leerlingen, bespreken van afwezige kinderen met leerkracht.
 5. Het begeleiden van en toezicht houden op de leerlingen tijdens het overblijven.
 6. Een maand opzegtermijn in acht nemen om overblijfcoördinator tijd te geven vervanging te vinden.
 7. Het tijdig informeren van de overblijfcoördinator bij conflicten en ongewenst gedrag van leerlingen of andere overblijfkrachten.
 
Artikel 10: Vergoedingen
 1. De overblijfcoördinator, de financieel coördinator en de overblijfkrachten krijgen voor hun vrijwilligerswerk een vergoeding.
 2. De vergoeding voor overblijfkrachten is vastgesteld op € 12,50 voor de onderbouw en € 10,- voor de bovenbouw,  per overblijfbeurt  (€4,50 per uur/ max €150,- per maand)
 3. De vergoeding van de overblijfcoördinator en de financieelcoördinator en de overblijfkrachten is maximaal € 1500,00 per jaar en wordt in maximaal 10x uitbetaald.
 
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
 1. De overblijf is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van goederen van de leerling tijdens het overblijven.
 2. De overblijfouders of andere vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade veroorzaakt door de overblijvende leerlingen.
 
 
Artikel 12: Kosten

De kosten van de overblijf worden doorberekend aan de ouders van de leerlingen die overblijven. De kosten worden vastgesteld in de jaarlijkse begroting, die door de financieel coördinator wordt opgesteld. Deze wordt samen met een overzicht ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag.
 
Artikel 13: Inschrijving en betalingen
 1. De ouders kunnen middels een aanmeldings- en machtigingsformulier hun kinderen aanmelden voor het vast of incidenteel gebruik maken van de overblijfregeling. In dit contract wordt vastgelegd hoe vaak en op welke dagen wordt overgebleven.
 2. Bij uitblijven van betaling worden de ouders op de hoogte gesteld door de financieel coördinator en daarna door de directie. Bij herhaaldelijk uitblijven van betaling kan de leerling geschorst worden van de overblijf door de directie.
 3. Betaling dient te geschieden per automatische incasso. Hiervoor dient het aanmeldings- en machtigingsformulier ingevuld en ondertekend te worden.
 
Artikel 14: Slotbepalingen
Bij een geschil over de toepassing van dit reglement wordt het betreffende geschil voorgelegd aan de directie. Deze doet, na alle partijen gehoord te hebben, een bindende uitspraak.
 
Artikel 15: Goedkeuring en geldigheid
Dit reglement is goedgekeurd door het bevoegd gezag van CBS Prins Willem-Alexander te Berkel en Rodenrijs en is geldig voor een periode van 1 jaar. Tussentijdse wijzigingen kunnen worden aangebracht na instemming van het bevoegd gezag en de coördinatoren.
 
Artikel 16: Formulieren en contact
Dit reglement en het machtigingsformulier zijn te vinden bij het informatiepunt op school en op http://www.pwabasisschool.nl
Voor praktische informatie zie het document "Informatie tussenschoolse opvang".
Voor TSO formulieren zie de pagina formulieren TSO onder het tabblad Overblijven en BSO.
Voor contact met overblijf- of financieel coördinator: tso.pwa@gmail.com