Bedankje van ouders, voor de leerkrachten 
#corona #lief
Bedankje van een leerling, voor de leerkrachten
#corona #lief

Voorlezen,
kinderboekenweek

PWAdag

Voorlezen,
kinderboekenweek
Informatie overblijven (TSO)

Let op: vanaf schooljaar 2019-2020 hebben we op de PWA een continurooster. Alle informatie van de TSO  komt dan te vervallen. Kijk hier voor de tijden van het continurooster.Algemeen
Voor alle leerlingen is er de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag. Er is een enthousiast team met vaste overblijfkrachten die de overblijf voor de leerlingen organiseert. Dit zijn voornamelijk ouders die betrokken zijn of zijn geweest bij de school. Deze overblijfkrachten krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Gezien de wettelijke regels aangaande de maximale werktijden en verplichte pauzes, is het niet mogelijk een beroep te doen op de hulp van de leerkrachten. De school heeft een coördinator en een financieel verantwoordelijke aangesteld. De eindverantwoording van het overblijven ligt bij school. 

 
Aanmelden, wijzigen en opzeggen
Indien u tijdens het schooljaar 2018/2019 uw kind wilt opgegeven voor vaste of incidentele overblijf, dient u een machtigingsformulier in te vullen en af te geven bij de directie. Het overblijven en de machtiging blijft gelden tot en met groep 8, tenzij u dit wijzigt. Wijzigingen en opzeggingen kunnen doorgegeven worden via tso.pwa@gmail.com. Graag ruim van te voren doorgeven i.v.m. het maken van het rooster en de incasso's.
Als een kind een keer niet komt overblijven wegens ziekte of andere omstandigheden is doorgeven aan de leerkracht voldoende, dit hoeft u niet apart aan de TSO door te geven.
 
Er wordt per klas een overblijflijst bijgehouden waarop aangegeven staat welke kinderen die dag komen overblijven. Tevens wordt hierop aangevinkt welke kinderen daadwerkelijk aanwezig zijn geweest.
 
De gegevens van de TSO-administratie worden gepubliceerd in de "Uit de school geklapt" en op deze website, zodat u ons altijd weet te vinden. Op de website vindt u ook het reglement van de TSO.
 
Vast overblijven
Bij het vaststellen van de tarieven van vast overblijven is reeds rekening gehouden met dagen waarop geen overblijf mogelijk is, zoals studiedagen, continurooster, onderbouwdagen en vakantie.
De totaalbedragen voor vast overblijven worden per maand bij vooruitbetaling automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Er worden 10 maanden gerekend en in dezelfde termijnen afgeschreven (in juli en augustus niet).

Mislukte incasso/betalingsachterstand
Indien de incasso voor vaste- of incidentele overblijf om één of andere reden niet is gelukt en wij het bedrag niet van de opgegeven rekening hebben kunnen incasseren, ontvangt u van ons een verzoek om het bedrag zelf over te maken naar:
IBAN: NL43 RABO 0132 5712 18  t.n.v Spectrum, PWA, TSO.
Indien betalingen uitblijven behoudt de school het recht om de service van de overblijf voor uw kind(eren) te beëindigen.

De kosten voor het vaste overblijven worden volledig in rekening gebracht, ook indien uw kind, om welke reden dan ook, een keer niet is geweest. Er vindt alleen restitutie plaats indien het kind langer dan 2 weken ziek is én dit tijdens de afwezigheid via tso.pwa@gmail.com is gemeld.
 

 
Kosten van een jaarabonnement zijn per maand:  
bij 1x per week overblijven €   6,50  
bij 2x per week overblijven € 12,00  
bij 3x per week overblijven € 16,50  
bij 4x per week overblijven € 20,00  
     
Kosten van incidenteel overblijven per keer: € 2,50
 

Incidenteel overblijven
Er bestaat ook de mogelijkheid om een kind incidenteel over te laten blijven. De prijsstelling is wat hoger omdat er veel administratieve werkzaamheden verricht moeten worden aan de verwerking van het incidentele overblijven. Deze kosten worden eenmaal per kwartaal automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
Opgeven voor incidenteel overblijven kan via de mail naar tso.pwa@gmail.com of via de website bij formulieren TSO
 
De organisatie
De organisatie van de overblijf is als volgt geregeld:
Groep 1 - 2: de overblijfouders zijn er van 11.15 - 13.45 uur.
De kinderen die overblijven blijven zoveel mogelijk in het eigen lokaal om daar met elkaar te eten. Na de lunch spelen de kinderen buiten op het plein van de dependance en bij slecht weer in het eigen lokaal.
Groep 3 - 4: de overblijfouders zijn er van 11.15 - 13.45 uur.
De kinderen gaan eerst buitenspelen tot 12.15 uur, daarna eten zij bij voorkeur in de eigen groep.
Groep 5 t/m 8: de overblijfouders zijn er van 11.45 - 13.45 uur.
De kinderen eten om 12.15 uur bij voorkeur in de eigen groep en gaan daarna buiten spelen.
 
Wij streven er naar de kinderen zoveel mogelijk in hun eigen groep te laten overblijven. We ontkomen er echter niet aan om bij een te klein aantal overblijvers groepen samen te voegen en bij een te groot aantal overblijvers een extra groep te maken die met een overblijfkracht naar de aula gaat.
 
Regels
Om tijdens het overblijven een prettige sfeer te behouden, is het van belang dat ieder kind zich op de gewenste wijze gedraagt en zich aan bepaalde regels houdt. Dit is noodzakelijk om de rust en veiligheid te waarborgen van elk kind, maar ook om het overblijven onder leiding van de overblijf-ouder zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen, waarbij ook het plezier van de overblijf-ouder van belang is. Onze overblijf-ouders zijn allemaal vrijwilligers, die hun best doen de kinderen een gezellige tijd te geven tijdens het overblijven en daar moet elk kind ook constructief aan bijdragen.
 
We met een overblijfschrift. In dit schrift wordt bijgehouden hoe het overblijven verloopt. Het komt helaas voor dat kinderen zich tijdens het overblijven niet goed gedragen. Indien een kind met regelmaat voorkomt in het overblijfschrift wegens onwenselijk gedrag wordt dit besproken met de overblijfcoördinator of met de leerkracht. Indien geen verbetering optreedt krijgt het kind een schriftelijke waarschuwing mee naar huis, welke ondertekend door de ouders, bij de directeur ingeleverd dient te worden. Bij herhaalde overtreding wordt het kind niet meer toegestaan op school gebruik te maken van de overblijfregeling. Uiteraard wordt dit de ouders officieel meegedeeld.
 
Voor het overblijven gelden de volgende afspraken, die ouders met hun kinderen dienen te bespreken:
 1. Rustig gedrag in de school (niet rennen, gillen en schreeuwen).
 2. Voor de aanvang van het eten is er een moment van stilte om de maaltijd gezamenlijk te beginnen met gebed. Ook na het eten is er een moment van stilte om gezamenlijk te kunnen eindigen met gebed.
 3. Er wordt geen eten/drinken weggegooid, teveel aan eten gaat mee terug naar huis, zodat de ouders weten dat het teveel was (bij kleuters wellicht goed om te weten).
 4. Er wordt niet met pakjes, zakjes e.d. gegooid.
 5. Na het eten ruimen de kinderen hun eigen spullen op.
 6. In het overblijflokaal blijven, totdat iedereen naar buiten kan.
 7. Beleefd zijn tegen en luisteren naar de overblijfouder.
 8. Niet vechten, schoppen, slaan, schelden of pesten.
 9. Niet zonder toestemming van ouders bij vriendjes eten. Bij toestemming briefje meegeven aan kind zodat leerkracht en overblijfouder wordt geïnformeerd.
 10. Bij het buitenspelen tijdens de TSO mogen kinderen niet van het schoolplein af.
 11. Tijdens het buiten spelen met de TSO gelden dezelfde pleinregels als tijdens de pauzes.
 Op school worden de volgende overblijfregels ook met regelmaat onder de aandacht gebracht bij de kinderen:
 
Doe niet zo duf, luisteren naar de overblijfmeester of juf.
Pesten is voor niemand fijn, daarom ben ik aardig voor groot en klein.
Geef geen grote mond en gebruik geen grove taal, hou het gewoon lekker normaal.
Doe niet zo maf, blijf van elkaar en elkaars spullen af.

 


augustus 2018